مهریه پس از مرگ همسر


 زن بعد از مرگ همسرش هم می تواند مهریه خود را دریافت نماید و هم چنین مهریه هم مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

 

انواع مهریه عبارتند از:

 

 مهرالمسمی: مهریهای که زن و مرد قبل از عقد توافق می کنند و در عقدنامه می آورند.

 

 مهرالمتعه: اگر زن و مرد، قبل از عقد، مهریه را مشخص نکنند، و مرد قبل از نزدیکی، زن خود را بخواهد طلاق بدهد، مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمتعه می گویند

 

 مهرالمثل:  اگر زن و مرد، قبل از عقد، مهریه را مشخص نکنند و بین زوجین نزدیکی واقع شود، مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمثل است // س.ر

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: