درخواست‌هایی که در قانون نیازی به تنظیم دادخواست ندارند


 برخی درخواست‌ها در قانون نیازی به تنظیم دادخواست ندارند که به شرح ذیل است:


1. درخواست تامین دلیل

 

2. درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

3. درخواست مهر و موم

4. درخواست ترکه

 

5. درخواست تحریر ترکه

 

6. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش 

7. درخواست صدور صلح و سازش
 

8. درخواست تاخیر اجرای حکم

 

9. درخواست تعیین قیم

10. درخواست تقسیم ترکه یا ارث

11. اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده
۱۴۶ اجرای احکام 

12. درخواست تخلیه

 

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: