مجازاتهای جایگزین حبس


 مجازاتهای جایگزین حبس چه هستند و تحت چه شرایطی اعمال می شود؟

 مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت،خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.

 دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیت های مقرر تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات های قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند و مرتکبان جرایم غیر عمدی نیز به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع می باشد.

تدوین: مهدی اژدری وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: